+370 659 12691

Sodyba prie ežero prie Molėtų etnokosmologijos muziejus. Nr. 508

8G9P+PQ Želvos, Molėtų rajono savivaldybė, Lietuva
  • Paskelbta: 2022/09/07
  • Atnaujinta: 2023/03/11
  • Peržiūrų: 118
  • Kategorija: Sodybos pardavimui
  • Savivaldybė: Molėtų r. sav.
  • Žemės paskirtis: Namų valda
  • Sklypo plotas: 700 a
  • Ypatumai: Elektra , Asfaltuotas privažiavimas , Geodeziniai matavimai , Su pakrante , Greta miško

Aprašymas

Parduodama sodyba su 7 ha sklypas Molėtų r. sav., Želvų k.
Adresas: Molėtų r. sav., Suginčių sen., Želvų k.
Sodyba su ūkiniais ant kalnelio su panorama į ežerą kur matosi kitoje ežero pusėje Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Molėtų kraštas visada buvo gerai žinomas dėl dviejų dalykų – vaizdingų ežerų ir poilsio prie jų bei žvaigždžių – vienintelio Lietuvoje ir Europoje Etnokosmologijos muziejaus.
Yra 350 metrų Želvos ežero pakrantės.
1.11 km iki etnokosmologijos muziejaus (po tiesumais), 3.52 km iki etnokosmologijos muziejaus važiuojant keliu.
Gps: 597716, 6132743 (LKS)
55.320313, 25.539606 (WGS)
https://regia.lt/map/moletu_r?x=597517&y=6132654&scale=5000&identify=true&sluo_ids=22
Želvų ežere gyvena šios žuvys: lydekos, kuojos, ešeriai, karšiai, raudės, sterkai, lynai, vėgėlės, įveisti sidabriniai karosai. Prie Želvų ežero yra Kulionys, netoli įsikūrę Lietuvos etnokosmologijos muziejus ir Molėtų astronomijos observatorija, stūkso Kulionių piliakalnis, ežero šiauriniame pusiasalyje yra Želvų piliakalnis, prie ežero taip pat įsikūrę Želvų, Sanklodiškių, Suraižos kaimai. Veikia 2 kaimo turizmo sodybos. Pietine ežero pakrante eina kelias Nr.2817 (Aidiečiai – Kulionys).
Ežero pavadinimas kildinamas nuo žodžio želvas („žalsvas“).
Želvos (arba Želva) – ežeras rytų Lietuvoje, Molėtų rajone, apie 2 km į pietryčius nuo Suginčių, Labanoro regioninio parko teritorijoje. Ežeras lanko formos, galais, nukreiptais pietų pusėn, keliose vietose susiaurėjantis. Ilgis pietų-šiaurėsrytų-pietryčių kryptimi 4,35 km, plotis iki 0,68 km. Altitudė 145,9 m. Didžiausias ežero gylis siekia 19,1 m. Kranto linija labai vingiuota. Viena iš į pietus nutįsusių įlankų dar vadinama Trinktinio ežeru. Būdingi aukšti (10-15 m) krantai, vakarinis krantas pelkėtas. Ežerą supa Poviliškio, Polymo, Kulinių, Skerdimo miškai, pakrantėse auga medžiai ir krūmynai, vietomis įsiterpę pievos ir dirbami laukai. Ežere yra 3 miškingos salos (1,12 ha, 0,04 ha ir 0,02 ha). Atabradas smėlingas, žvyringas, dugnas duobėtas, padengtas dumblu. Įlankos užžėlusios vandens augmenija. Vasarą vandens skaidrumas būna 2-2,3 m. Pietvakariuose iš ežero išteka Virintų ežero intako V-3 intakas (į Gavėno ežerą, Virintos upės baseinas). Ežero pratakumas 107 %.
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Farmhouse with 7 ha plot for sale, Molėtė district. weekly, Želva village
Address: Molėtų r. week, Suginčių sen., Želvų village.
Homestead with outbuildings on a hill with a panorama of the lake where you can see the Lithuanian Museum of Ethnocosmology on the other side of the lake. Molėtai region has always been well known for two things – picturesque lakes and recreation near them and stars – the only Ethnocosmology Museum in Lithuania and Europe.
There are 350 meters of shoreline of Lake Želva.
1.11 km to the Museum of Ethnocosmology (by road), 3.52 km to the Museum of Ethnocosmology by road.
GPS: 597716, 6132743 (LKS)
55.320313, 25.539606 (WGS)
https://regia.lt/map/moletu_r?x=597517&y=6132654&scale=5000&identify=true&sluo_ids=22
The following fish live in Lake Zelva: pike, roach, perch, bream, roach, roach, tench, bream, bred silver crucian carp. Kulionys is located near Lake Želvai, the Museum of Ethnocosmology of Lithuania and the Molėtai Astronomical Observatory are located nearby, the hill of Kulioniai is located, the hill of Želvai is located on the northern peninsula of the lake, the villages of Želvai, Sanklodiškii, Suraiža are also located near the lake. There are 2 rural tourism homesteads. Road No. 2817 runs along the southern shore of the lake (Aidieiai – Kulionys).
The name of the lake is derived from the word želvas („greenish“).
Želvos (or Želva) is a lake in eastern Lithuania, Molėtai district, about 2 km southeast of Suginčių, in the territory of the Labanor regional park. The lake is arc-shaped, with the ends facing south, narrowing in several places. Length in the south-northeast-southeast direction is 4.35 km, width up to 0.68 km. Altitude 145.9 m. The maximum depth of the lake is 19.1 m. The coastline is very winding. One of the bays to the south is also called Trinktinii Lake. High (10-15 m) shores are characteristic, the western shore is marshy. The lake is surrounded by the forests of Poviliškis, Polymos, Kuliņi, Skerdimos, trees and bushes grow on the shores, meadows and cultivated fields are interspersed in places. There are 3 wooded islands in the lake (1.12 ha, 0.04 ha and 0.02 ha). Atabrad is sandy, gravelly, the bottom is pitted, covered with silt. The bays are overgrown with aquatic vegetation. In summer, water clarity is 2-2.3 m. In the southwest, the V-3 tributary of the tributary of Lake Virinta flows out of the lake (into Lake Gavėnos, Virinta river basin). The flow rate of the lake is 107%.
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Продается сельский дом с участком 7 га, Молетский район. еженедельно, д. Желва
Адрес: Moletų r. неделя, Suginčių сен., д. Желву.
Усадьба с хозяйственными постройками на холме с панорамой на озеро, откуда на другой стороне озера виден Литовский музей этнокосмологии. Молетайский край всегда славился двумя вещами – живописными озерами и отдыхом у них и звездами – единственным в Литве и Европе Музеем этнокосмологии.
Береговая линия озера Желва составляет 350 метров.
1,11 км до Музея этнокосмологии (автомобильным транспортом), 3,52 км до Музея этнокосмологии автомобильным транспортом.
GPS: 597716, 6132743 (ЛКС)
55.320313, 25.539606 (РГС)
https://regia.lt/map/moletu_r?x=597517&y=6132654&scale=5000&identify=true&sluo_ids=22
В озере Зельва обитают следующие рыбы: щука, плотва, окунь, лещ, плотва, плотва, линь, лещ, разводят серебряных карасей. Куленис расположен недалеко от озера Желвай, рядом расположены Музей этнокосмологии Литвы и Молетайская астрономическая обсерватория, холм Куленяй, холм Желвай расположен на северном полуострове озера, деревни Желвай, Санклодишки, Сурайжи также расположены недалеко от озера. Имеются 2 усадьбы сельского туризма. Дорога № 2817 проходит вдоль южного берега озера (Аидейай – Кулёнис).
Название озера происходит от слова želvas («зеленоватый»).
Желвос (или Желва) — озеро на востоке Литвы, в Молетском районе, примерно в 2 км к юго-востоку от Сугинчю, на территории регионального парка Лабанор. Озеро дугообразное, обращено концами на юг, в нескольких местах сужается. Длина в направлении юг-северо-восток-юго-восток 4,35 км, ширина до 0,68 км. Высота 145,9 м. Максимальная глубина озера 19,1 м. Береговая линия очень извилистая. Одна из бухт к югу также называется озером Тринктинии. Характерны высокие (10-15 м) берега, западный берег заболоченный. Озеро окружено лесами Повилишкис, Полимос, Кулини, Скердимос, по берегам растут деревья и кустарники, местами перемежаются луга и возделываемые поля. На озере 3 лесистых острова (1,12 га, 0,04 га и 0,02 га). Атабрад песчаный, щебнистый, дно изрытое, покрыто илом. Бухты заросли водной растительностью. Летом прозрачность воды 2-2,3 м. На юго-западе из озера вытекает приток V-3 притока озера Виринта (в озеро Гавенос, бассейн реки Виринта). Дебит озера составляет 107%.
www.laineva.lt, тел. 865912691

Dalintis:

Video