+370 659 12691

Sodyba Anykščių raj., Bebarzdžiuose Nr. 502

Bebarzdžiai, Lietuva
 • Paskelbta: 2022/08/31
 • Atnaujinta: 2023/03/22
 • Peržiūrų: 202
 • Kategorija: Sodybos pardavimui
 • Savivaldybė: Anykščių r. sav.
 • Plotas: 55 m²
 • Įrengimas : Įrengtas
 • Objekto tipas: Sodyba
 • Sklypo plotas: 16 a
 • Pastato tipas: Rąstinis
 • Šildymas: Kietu kuru

Aprašymas

Parduodama sodyba Anykščių raj., Bebarzdžiuose
Sklypo plotas: 16 arų
Iš jo ariamos žemės plotas: 0.0780 ha
Sodų plotas: 0.0630 ha
Užstatyta teritorija: 0.0276 ha
Sklypo našumo balas: 37
sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Sodybos plotas: 53 m2
Namas: rąstinis
Aukštų skaičius: 1
Įrengimas: įrengtas
Malkinės paskirtis: pagalbinio ūkio
Malkinės plotas: 10 m2
Tvarto paskirtis: pagalbinio ūkio
Tvarto plotas: 40 m2
Ūkinio pastato paskirtis: pagalbinio ūkio
Ūkinio pastato plotas: 22 m2
Kito pastato paskirtis: pagalbinio ūkio
Kito pastato plotas: 18 m2

Atstūmai
– 2.88 km iki Rubikių ežero
– 2.14 km iki Rubikių miestelio
– 3 km iki Debeikių miestelio
– 16.77 km iki Utenos
– 46 km iki Ukmergės
– 37.12 km iki Kupiškio
– 61.2 km iki Panevėžio
– 12 km iki Anykščių
Įsikūręs abipus kelio Debeikiai–Rubikiai. Ribojasi su Užubalių, Kalvelių, Marimpolio, Kurtinių, Puodžių ir Karalinavos kaimais. Per kaimą teka upeliai Gėtys – Aknystos kairysis intakas ir Meištupys – Kilėvos kairysis intakas, čia yra jų ištakos. Yra 16 sodybų – 28 gyventojai (2001 m.), 21 gyventojas (2011 m.). Priklauso Čekonių seniūnaitijai (nuo 2009 m.). Manoma, kad pavadinimas kilęs nuo to, jog niekas iš kaimo vyrų nenešiojo barzdos. Tačiau tokia kaimo pavadinimo forma susiformavo tik XX a. pradžioje, XIX a. dokumentuose kaimas vadintas Bobordzy ar Pobordzy. 1598 m. Alantos (Molėtų r.) dvaro inventoriuje minimas Bebarzdžių kaimas, priklausęs Elmininkų valsčiui. Apie 1920–1922 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius. 1923 m. kaime buvo 20 sodybų – 135 gyventojai. Kaime veikė Pavasarininkų draugija, Šaulių sąjunga. Pavasarininkai dalyvavo kongrese Vilniuje, prenumeruodavo „Mūsų laikraštį“, „Ūkininko patarėją“. Baliukų šeima turėjo ausinį radiją, kurio klausytis rinkdavosi visas kaimas. Po Antrojo pasaulinio karo iš Bebarzdžių buvo ištremta į Sibirą 11 asmenų. 1949 m. kovo 28 d. Bebarzdžių kaime buvo sukurtas kolūkis „Naujas kaimas“. Stambinant ūkius, 1950 m. rugpjūčio 26 d. kaimas buvo įjungtas į „Tarybinio artojo“ kolūkį, nuo 1978 m. priklausė „Ateities“, Debeikių kolūkiui, kol šis 1992 m. iširo. Priklauso Debeikių parapijai. Senosios Bebarzdžių ir Puodžių kaimų bendros kapinės nenaudojamos, nepaženklintos, apleistos ir sunykusios, užėjusios mišku. Šiose kapinėse buvo laidojami Surviliškio dvarininkų Gratkauskų šeimos nariai. Likę pavieniai akmenų mūro tvoros fragmentai, vienas suiręs antkapinis Karolio ir Karolinos Engelhardt Gratkauskų šeimos paminklas. Kaimo centre, šalia Veronikos Girnienės sodybos prie Debeikių–Rubikių kelio, stovi medinis stogastulpis, statytas XX a. viduryje. Bebarzdžiuose 1887 m. gimė gydytojas Povilas Perevičius, 1905 m. – mokytojas Juozas Matulis, 1923 m. – mokslininkas agronomas Antanas Puodžiukas, 1925 m. – tautodailininkas tapytojas Jonas Katkevičius, 1931 m. – tekstologė, vertėja Aldona Misiūnaitė-Mickienė, 1945 m. – tautodailininkas medžio drožėjas Jonas Matulis.
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Farmhouse for sale, Anykščiai district, Bebarzdzii
Plot area: 16 acres
The area of ​​its arable land: 0.0780 ha
Gardens area: 0.0630 ha
Built-up area: 0.0276 ha
Plot Performance Score: 37
the plot was formed by carrying out cadastral measurements.
Homestead area: 53 m2
House: log
Number of floors: 1
Equipment: equipped
Purpose of firewood: auxiliary farm
Firewood area: 10 m2
Barn purpose: auxiliary farm
Barn area: 40 m2
Purpose of farm building: auxiliary farm
Area of ​​the farm building: 22 m2
Purpose of another building: auxiliary farm
Area of ​​another building: 18 m2

Distances
– 2.88 km to Rubikii Lake
– 2.14 km to the town of Rubikii
– 3 km to the town of Debeikiai
– 16.77 km to Utena
– 46 km to Ukmergė
– 37.12 km to Kupiškis
– 61.2 km to Panevėžys
– 12 km to Anykščiai
Located on both sides of the Debeikiai–Rubikiai road. It is bordered by the villages of Užubalaii, Kalvelaii, Marimpolis, Kurtiniai, Puodzii and Karalinava. The streams Gėtys – the left tributary of Aknysta and Meishtupys – the left tributary of Kilėva flow through the village, their sources are here. There are 16 homesteads – 28 inhabitants (2001), 21 inhabitants (2011). Belongs to the Čekonii Eldership (since 2009). It is believed that the name comes from the fact that none of the men in the village wore a beard. However, this form of the village name was formed only in the 20th century. at the beginning of the 19th century in the documents, the village is called Bobordzy or Pobordzy. in 1598 In the inventory of the estate of Alanta (Molėtai district), the village of Bebarzdžii, which belonged to Elmininkai village, is mentioned. About 1920-1922 the village was divided into single yards. in 1923 there were 20 homesteads in the village – 135 inhabitants. The Spring Society and the Riflemen’s Union were active in the village. Springers participated in the congress in Vilnius, subscribed to „Mūsų laikrasų“ and „Ūkininka patareja“. The Baliuk family had an ear radio, which the whole village would gather to listen to. After the Second World War, 11 persons from Bebarzdzii were deported to Siberia. in 1949 March 28 A collective farm „New Village“ was created in the village of Bebarzdųi. During the expansion of farms, in 1950 August 26 the village was included in the „Soviet Artojo“ collective farm, since 1978. belonged to „Ateities“, the Debeikiai collective farm, until it died in 1992. disintegrated It belongs to Debeikiai parish. The old joint cemetery of the villages of Bebarzdžiai and Puodžiai is unused, unmarked, abandoned and decayed, having gone into the forest. Members of the Surviliškis landlord Gratkauska family were buried in this cemetery. Remaining fragments of the stone masonry fence, one decayed gravestone monument of the family of Karolis and Karolina Engelhardt Gratkauskaus. In the center of the village, next to Veronika Girnienė’s homestead on the Debeikių-Rubikių road, there is a wooden roof pillar built in the 20th century. in the middle In Beardless 1887 Doctor Povilas Perevičius was born in 1905. – teacher Juozas Matulis, 1923 – scientist agronomist Antanas Puodžiukas, 1925 – folk artist painter Jonas Katkevičius, born in 1931. – textologist, translator Aldona Misiūnaitė-Mickienė, born in 1945. – folk artist and wood carver Jonas Matulis.
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Продажа усадьбы, Аникщяйский район, Бебарздзий
Площадь участка: 16 соток
Площадь его пашни: 0,0780 га
Площадь садов: 0,0630 га
Площадь застройки: 0,0276 га
Оценка производительности сюжета: 37
Участок сформирован путем проведения кадастровых измерений.
Площадь усадьбы: 53 м2
Дом: бревно
Количество этажей: 1
Оснащение: есть
Назначение дров: подсобное хозяйство
Площадь дров: 10 м2
Назначение сарая: подсобное хозяйство
Площадь коровника: 40 м2
Назначение хозяйственной постройки: подсобное хозяйство
Площадь хозяйственной постройки: 22 м2
Назначение еще одного здания: подсобное хозяйство
Площадь другого здания: 18 м2

Расстояния
– 2,88 км до Рубицкого озера
– 2,14 км до г. Рубикии
– 3 км до города Дебейкяй
– 16,77 км до Утены
– 46 км до Укмерге
– 37,12 км до Купишкиса
– 61,2 км до Паневежиса
– 12 км до Аникщяй
Расположен по обеим сторонам дороги Дебейкяй-Рубикяй. Граничит с селами Ужубалай, Калвелай, Маримполис, Куртиняй, Пуодзий и Каралинава. Через село протекают ручьи Гетис – левый приток Акнисты и Мейштупис – левый приток Килевы, их истоки находятся здесь. Имеется 16 дворов – 28 жителей (2001 г.), 21 житель (2011 г.). Принадлежит старшинству Чеконий (с 2009 г.). Считается, что название произошло от того, что никто из мужчин в деревне не носил бороды. Однако такая форма названия села сформировалась только в 20 веке. в начале 19 века в документах село называется Бобордзы или Побордзы. в 1598 году В описи имения Аланта (Молетайский район) упоминается деревня Бебарзджии, принадлежавшая деревне Эльмининкай. Около 1920-1922 гг. село было разделено на отдельные дворы. в 1923 году в селе было 20 дворов – 135 жителей. В селе активно действовали Весеннее общество и Союз стрелков. Спрингеры участвовали в конгрессе в Вильнюсе, подписались на «Mūsų laikrasų» и «Ūkininka patareja». В семье Балюков был ушной радиоприемник, который собирался слушать всей деревней. После Второй мировой войны 11 человек из Бебарздия были депортированы в Сибирь. в 1949 году 28 марта В селе Бебарздуи создан колхоз «Новое село». При расширении ферм в 1950 г. 26 августа деревня вошла в состав колхоза «Советское Артохо», с 1978 года. принадлежал колхозу Дебейкяй «Атейтис», пока не умер в 1992 году. распался Принадлежит Дебейкяйской волости. Старое совместное кладбище сел Бебарзджяй и Пуоджяй неиспользуемое, безымянное, заброшенное и обветшавшее, ушедшее в лес. На этом кладбище похоронены члены семьи помещика Сурвилишкиса Граткауска. Сохранившиеся фрагменты каменной ограды, одно обветшавшее надгробие семьи Каролис и Каролины Энгельгардт Граткаускаус. В центре села, рядом с усадьбой Вероники Гирнене на дороге Дебейкю-Рубикю, стоит деревянный столб кровли, построенный в 20 веке. в середине В Безбородом 1887 г. Доктор Повилас Перевичюс родился в 1905 году. – учитель Юозас Матулис, 1923 г.р. – ученый агроном Антанас Пуоджюкас, 1925 г. – народный художник Йонас Каткявичюс, 1931 года рождения. – текстолог, переводчик Алдона Мисюнайте-Мицкене, 1945 г.р. – народный художник и резчик по дереву Йонас Матулис.
www.laineva.lt, тел. 865912691

Dalintis:

Video