+370 659 12691

Su ežero ,,Makys“ pakrante buvusi sodybos pamatai. Nr. 554

Daubariškiai, Ukmergės rajono savivaldybė, Lietuva
  • Paskelbta: 2022/12/06
  • Atnaujinta: 2022/12/07
  • Peržiūrų: 38
  • Kategorija: Sklypai pardavimui
  • Savivaldybė: Ukmergės r. sav.
  • Objekto tipas: Sklypai
  • Žemės paskirtis: Miškų ūkio
  • Sklypo plotas: 350 a
  • Ypatumai: Greta miško , Su pakrante , Be pastatų

Aprašymas

Parduodamas 3.50 ha miško paskirties sklypas, buvusi sodyba dokumentaliai, bet neatkurta. Su 75 metrų pakrantės.
Adresas: Ukmergės raj., Želvos sen., Magulės vs.
Sklypo plotas: 3.50 ha
Sklypo paskirtis: miškų ūkio
Sklypo unikalus nr.: 8192-0003-0154
Sklypo našumo balas: 38
Sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.
https://goo.gl/maps/X558akgPMhJNrKtL6
https://regia.lt/map/ukmerges_r?x=575321&y=6126148&scale=2000&text=.&sluo_ids=250,22
Atstūmai
– 5.38 km iki Želvos miestelio
– 24 km iki Ukmergės miesto
– 70 km iki Panevėžio miesto
– 63 km iki Kupiškio miestelio
– 27 km iki Anykščių miestelio
– 33 km iki Utenos miesto
– 56 km iki Vilniaus miesto
– 15 km iki Molėtų miesto
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Makys (arba Makiai) – ežeras rytų Lietuvoje, Molėtų rajone, apie 4 km į pietryčius nuo Balninkų. Ežeras nusidriekęs iš pietvakarių į rytus 4,77 km, plotis iki 1,18 km. Altitudė 136,4 m. Yra 0,39 ha sala. Giliausia ežero vieta (17,8 m) yra šiaurės rytinėje, plačiausioje dalyje. Kranto linija, kurios ilgis virš 12 km, labai vingiuota. Būdingi aukšti, vietomis supelkėję krantai. Pietvakarinio Makio galo krantai apaugę miškais (Antamakių miškas). Pakrantėse daugiausia plyti dirbami laukai ir pievos. Atabradas siauras, daugiausia padengtas smėliu. Į Makį suteka 10 upelių, pietvakariuose išteka Siesarties intakas S-4 (Šventosios baseinas). Ežero pratakumas 34 %.
Ežere gyvena 11 rūšių žuvys: raudės, kuojos, lydekos, ešeriai, lynai, plakiai, karšiai, karosai, šamai, seliavos, aukšlės[1]. 2014 m. atliktame ežero ichtiologiniame ištyrime nustatyta, kad ežero žuvų būklė yra bloga, vyrauja smulkios žuvys.
Prie Makio įsikūrę kaimai: Antanuvka, Ščiurys, Antamakiai, Aparai, Baruvka, Magulė, Makiūgaliai. Veikia kaimo turizmo sodyba. Pietiniu krantu eina riba su Ukmergės rajonu. Pietvakarinėje pakrantėje yra poilsiavietė.
Ežerėvardis Makỹs (Makiaĩ) kildinamas nuo žodžių makynė, makina, makonė („purvynė, klampynė“), makoti, maknoti („bristi, klampoti“)

3.50 ha forest plot for sale, former homestead documented but not restored. With 75 metres of coastline.
Address.
3.50 ha
Land use: forestry
Unique number of the plot: 8192-0003-0154
Plot productivity score: 38
The plot was formed during preliminary measurements.
https://goo.gl/maps/X558akgPMhJNrKtL6
https://regia.lt/map/ukmerges_r?x=575321&y=6126148&scale=2000&text=.&sluo_ids=250,22
Setbacks
– 5.38 km to the town of Želva
– 24 km to the town of Ukmergė
– 70 km to Panevėžys
– 63 km to the town of Kupiškis
– 27 km to Anykščiai town
– 33 km to Utena
– 56 km to Vilnius city
– 15 km to Moletai
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Makys (or Makiai) is a lake in eastern Lithuania, in Molėtai district, about 4 km southeast of Balnininkai. The lake stretches from south-west to east for 4.77 km, width up to 1.18 km. Altitude 136,4 m. There is an island of 0,39 ha. The deepest part of the lake (17,8 m) is in the north-eastern, widest part. The shoreline, which is over 12 km long, is very winding. It is characterised by high, sometimes mouldering shores. The shores of the south-western end of Makis are forested (Antamakiai forest). The banks are mainly cultivated fields and meadows. The atabradas are narrow, mostly covered with sand. The Makis is fed by 10 streams, with the Siesarties tributary S-4 (Šventoji basin) flowing out in the south-west. The lake has a flow rate of 34 %.
An ichthyological survey of the lake carried out in 2014 found that the lake’s fish are in poor condition, with small fish predominating.
The villages of Antanuvka, Ščiurys, Antamakiai, Aparai, Baruvka, Magulė, Makiūgaliai are located near Makis. There is a farmstead for rural tourism. The southern shore is bordered by the Ukmergė district. On the south-western shore there is a holiday resort.
The lake name Makỹs (Makiaĩ) is derived from the words makynė, makina, makonė (‘muddy, muddy’), makoti, maknoti (‘to wade, to tramp’)

Продается лесной участок площадью 3,50 га, бывшая усадьба, задокументированная, но не восстановленная. С 75 метрами береговой линии.
Адрес.
3.50 га
Землепользование: лесное хозяйство
Уникальный номер участка: 8192-0003-0154
Оценка продуктивности участка: 38
Участок был сформирован в ходе предварительных измерений.
https://goo.gl/maps/X558akgPMhJNrKtL6
https://regia.lt/map/ukmerges_r?x=575321&y=6126148&scale=2000&text=.&sluo_ids=250,22
Отступы
– 5,38 км до города Желва
– 24 км до города Укмерге
– 70 км до Паневежиса
– 63 км до города Купишкис
– 27 км до города Аникшчяй
– 33 км до Утены
– 56 км до города Вильнюс
– 15 км до Молетай
www.laineva.lt, тел. 865912691

Макис (или Макяй) – озеро в восточной Литве, в Молетайском районе, примерно в 4 км к юго-востоку от Балнининкай. Озеро протянулось с юго-запада на восток на 4,77 км, ширина достигает 1,18 км. Высота над уровнем моря 136,4 м. Имеется остров площадью 0,39 га. Самая глубокая часть озера (17,8 м) находится в северо-восточной, самой широкой части. Береговая линия длиной более 12 км очень извилиста. Для него характерны высокие, иногда заплесневелые берега. Берега юго-западной оконечности Макиса покрыты лесом (Антамакяйский лес). Берега в основном представляют собой возделанные поля и луга. Атабрады узкие, в основном покрыты песком. Макис питают 10 ручьев, с юго-запада вытекает приток Siesarties S-4 (бассейн Швентои). Проточность озера составляет 34 %.
Ихтиологическое обследование озера, проведенное в 2014 году, показало, что рыба в озере находится в плохом состоянии, преобладает мелкая рыба.
Вблизи Макиса расположены деревни Антанувка, Щюрис, Антамакяй, Апарай, Барувка, Магуле, Макиугаляй. Имеется усадьба для сельского туризма. Южный берег граничит с районом Укмерге. На юго-западном берегу находится курорт.
Название озера Makỹs (Makiaĩ) образовано от слов makynė, makina, makonė („мутный, грязный“), makoti, maknoti („переходить вброд, топтать“).

Video