+370 659 12691

Nr. 443 NETOLI EŽERO KIEMENTO SKLYPAS PRIE GIEDRAIČIUOSE

Martyniškių g., Giedraičiai 33278, Lietuva
  • Paskelbta: 2022/05/11
  • Atnaujinta: 2023/03/01
  • Peržiūrų: 517
  • Kategorija: Sklypai pardavimui
  • Savivaldybė: Molėtų r. sav.
  • Objekto tipas: Sklypai
  • Žemės paskirtis: Namų valda , Žemės ūkio
  • Sklypo plotas: 68 a
  • Ypatumai: Kraštinis sklypas , Asfaltuotas privažiavimas , Geodeziniai matavimai

Aprašymas

135 metrai iki ežero ,,Kementas“ namų valdos 2 sklypai: 28 arai Molėtų r. sav., Giedraičiai, Martyniškių g. 2A ir 2b kaina po 16000e
ir žemės ūkio 60 arų sklypas kuris ribojasi su asfaltu: Molėtų r. sav., Giedraičiai, Martyniškių g. 2c kaina 10 000€.
40 km iki Vilniaus
GPS: 55.085627, 25.259375
pagal maps google: https://goo.gl/maps/bEQoUejb1iHkGL3u5
https://lt.wikipedia.org/wiki/Giedrai%C4%8Diai , https://lt.wikipedia.org/wiki/Kiementas
Giedraičiai – miestelis Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 21 km į pietvakarius nuo Molėtų
Yra paštas (LT-33025), biblioteka, vaistinė, ambulatorija, dvi maisto prekių (ir viena ūkinių prekių) parduotuvės.
www.laineva.lt, tel: 8-659 12 691

Rašytiniuose šaltiniuose Giedraičiai vok. Gedereiten pirmą kartą paminėti 1338 m. kryžiuočių kronikose. Giedraičius 1373 m. ir 1375 m. nusiaubė kalavijuočiai. Tai buvęs vienas svarbiausių kunigaikščių Giedraičių kunigaikštijos centrų. 1410 m. pastatyta bažnyčia, perstatyta 1443 m. ir po 1676 m. 1514 m. minimas miestelis. XVIII a. pabaigoje beveik visas miestelis priklausė bažnyčios jurisdikai.
1777–1782 m. veikė parapinė, 1874 m. įsteigta valdinė pradžios mokykla, nuo 1922 m. progimnazija, nuo 1944 m. vidurinė mokykla, nuo 1990 m. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, nuo 2015 m. balandžio 15 d. vidurinė mokykla tapo Gimnazija (Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija).
1831 m. miestelį buvo užėmę sukilėliai, įvyko jų susirėmimas su Rusijos imperijos kariuomenės daliniais. 1861–1950 m. Giedraičių valsčiaus centras. 1863 m. birželio mėn. prie Giedraičių sukilėlius (vadas A. Minskis) apsupo Rusijos kariuomenės daliniai, per kautynes žuvo 15 sukilėlių, 45 (ir vadas) pateko į nelaisvę. 1892 m. atidaryta vaistinė, iki 1897 m. – pašto skyrius. 1911–1914 m. vietos lenkai priešinosi lietuvių kalbai bažnyčioje, keldavo riaušes. 1920 m. lapkričio 17-21 d. ties Giedraičiais įvyko Lietuvos kariuomenės ir Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio junginio kautynės – Giedraičių mūšis, [3] po kurio buvo sustabdyta tolesnė lenkų armijos agresija.
Sovietmečiu buvo specializuoto pieno ir mėsos gamybos tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė, veikė Molėtų sviesto gamyklos cechas.
2008 m. patvirtintas dabartinis Giedraičių herbas.
Administracinis-teritorinis pavaldumas
LDK laikai Giedraičių kunigaikštystės centras
1861–1950 m. Giedraičių valsčiaus centras
1950–1995 m. Giedraičių apylinkės centras
nuo 1995 m. Giedraičių seniūnijos centras
Vilniaus gatvė Giedraičiuose
Miestelio vaizdas iš vakarų
Architektūra
Giedraičių plano struktūra radialinė. Centre – išplatintos gatvės pavidalo aikštė. Svarbiausi statiniai:
Klasicistinė bebokštė Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia, statyta 1809 m., statybą rėmė vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. Presbiterijos sienoje įmūryta jos fundatoriaus vyskupo širdis. Halinėje trinavėje stačiakampio plano bažnyčioje yra:
vertingi vargonai, įrengti XIX a. pradžioje,
9 molbertinės tapybos paveikslai:
Mykolo Giedraičio portretas 1632 m.,
Marija XVIII a.,
Šv. Antanas XVIII a. pabaiga,
Šv. Baltramiejus XIX a. ir kiti.
Šventoriuje – kvadratinė dviejų tarpsnių (apatinis – akmenų mūro, viršutinis – medinis) varpinė.
Kapinėse – dvarininkų Graužinių koplyčia.
Paminklas „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1920 m.“, apie 1928 m., dailininkas Antanas Jaroševičius, TSRS okupacijos metais nenugriautas, apie 1970 m. restauruotas.
Senajame mokyklos pastate įkurtas kraštotyros muziejus, supažindinantis su čia dirbusio dailininko A. Jaroševičiaus (1870–1956 m.) gyvenimu ir veikla bei kitais žymiais Giedraičių krašto žmonėmis.

135 meters to the lake „Kementas“ house estate 2 plots: 28 ares Molėtai district municipality, Giedraičiai, Martyniškių st. Price 2A and 2b after 16000e
and an agricultural plot of 60 acres bordering asphalt: Molėtai d. sav., Giedraičiai, Martyniškių st. 2c price € 10,000.
40 km to Vilnius
GPS: 55.085627, 25.259375
by maps google: https://goo.gl/maps/bEQoUejb1iHkGL3u5
https://en.wikipedia.org/wiki/Giedrai%C4%8Diai, https://en.wikipedia.org/wiki/Kiementas
Giedraičiai is a town in the territory of Molėtai district municipality, 21 km southwest of Molėtai
There is a post office (LT-33025), a library, a pharmacy, an outpatient clinic, two grocery stores (and one for household goods).
www.laineva.lt, tel: 8-659 12 691

In written sources Giedraičiai vok. Gedereiten was first mentioned in 1338. in the chronicles of the Crusaders. Giedraičius in 1373. and 1375 devastated by swordsmen. It was one of the most important centers of the Duchy of Giedraičiai. 1410 a church was built, rebuilt in 1443. and after 1676. 1514 mentioned town. 18th c. at the end, almost the entire town was under the jurisdiction of the church.
1777–1782 there was a parish in 1874. a general primary school was established in 1922. progymnasium, since 1944. high school, since 1990. Giedraičiai Antanas Jaroševičius Secondary School, since 2015 April 15 the secondary school became the Gymnasium (Giedraičiai Antanas Jaroševičius Gymnasium).
1831 the town was occupied by rebels, and they clashed with units of the Russian imperial army. 1861–1950 Giedraičiai district center. 1863 June The rebels near Giedraičiai (commander A. Minskis) were surrounded by units of the Russian army, 15 rebels were killed during the fighting, and 45 (and the commander) were taken prisoner. 1892 a pharmacy was opened in 1897. – post office. 1911–1914 local Poles opposed the Lithuanian language in the church, rioting. 1920 November 17-21. The battle between the Lithuanian army and the Polish army L. Želigovskis, Giedraičiai, took place near Giedraičiai, after which further aggression by the Polish army was stopped.
During the Soviet era, it was the central settlement of a Soviet dairy farm specializing in milk and meat production, and the Molėtai butter factory was in operation.
2008 the current coat of arms of Giedraičiai was approved.
Administrative-territorial subordination
Center of the Grand Duchy of Lithuania Giedraičiai Duchy
1861–1950 Giedraičiai district center
1950-1995 Giedraičiai district center
since 1995 Giedraičiai eldership center
Vilnius street in Giedraičiai
View of the town from the west
Architecture
The structure of Giedraičiai plan is radial. In the center – a square in the form of a spread street. The most important buildings:
Classicist tower Giedraičiai St. Bartholomew’s Church, built in 1809, was supported by Bishop Juozapas Arnulfas Giedraitis. The heart of the bishop of its founder is embedded in the wall of the presbytery. The rectangular church in the hall of Trinava has:
valuable organ, installed in the 19th century. at the beginning
9 easel paintings:
Portrait of Mykolas Giedraitis in 1632,
Mary in the 18th century,
St. Antanas XVIII c. the end
St. Bartholomew in the 19th century and other.
In the cemetery there is a square bell tower with two stages (lower – stone masonry, upper – wooden).
The cemetery of the landowners Graužiniai is in the cemetery.
Monument to the Warriors Who Died for the Freedom of Lithuania in 1920, circa 1928, artist Antanas Jaroševičius, not demolished during the occupation of the USSR, circa 1970 restored.
A museum of local lore has been established in the old school building, which introduces the life and activities of the artist A. Jaroševičius (1870–1956) and other famous people of the Giedraičiai region.

135 метров до озера Домовой поселок „Кементас“ 2 участка: 28 соток Молетский район, г. Гедрайчяй, улица Мартынишкю Цена 2А и 2б после 16000e
и сельскохозяйственный участок 60 соток, граничащий с асфальтом: Molėtai d. сав., Гедрайчяй, ул. Мартынишкю 2c цена 10 000 евро.
40 км до Вильнюса
GPS: 55.085627, 25.259375
по картам Google: https://goo.gl/maps/bEQoUejb1iHkGL3u5
https://en.wikipedia.org/wiki/Giedrai%C4%8Diai, https://en.wikipedia.org/wiki/Kiementas
Гедраичяй – город на территории самоуправления Молетайского района, в 21 км к юго-западу от Молетай.
Есть почта (LT-33025), библиотека, аптека, поликлиника, два продуктовых магазина (и один хозтоваров).
www.laineva.lt, тел: 8-659 12 691

В письменных источниках Giedraičiai vok. Гедерейтен впервые упоминается в 1338 году. в хрониках крестоносцев. Гедрайчюс в 1373 году. и 1375 опустошен мечниками. Это был один из важнейших центров княжества Гедрайчяй. 1410 построена церковь, перестроенная в 1443 г. и после 1676 г. 1514 упомянутый город. 18 в. в конце концов почти весь город оказался под юрисдикцией церкви.
1777–1782 гг. в 1874 году был приход. общеобразовательная начальная школа была создана в 1922 году. прогимназия, с 1944 года. средняя школа с 1990 года. Гедрайчяйская средняя школа Антанаса Ярошевичюса, с 2015 г. 15 апреля средняя школа стала гимназией (Giedraiciai Antanas Jaroševičius Gymnasium).
1831 г. город заняли повстанцы, и они столкнулись с частями русской императорской армии. 1861–1950 гг. Гедрайчский районный центр. 1863 г. Июнь Повстанцы под Гедрайчяем (командир А. Минскис) были окружены частями русской армии, в ходе боев 15 повстанцев убиты, 45 (и командир) взяты в плен. 1892 г. аптека была открыта в 1897 году. – почта России. 1911–1914 гг. местные поляки выступили против литовского языка в церкви, устроили беспорядки. 1920 г. 17-21 ноября. Бой между литовской армией и польской армией Л. Желиговскиса, Гедрайчяй, произошел под Гедрайчяй, после чего дальнейшая агрессия польской армии была остановлена.
В советское время это был центральный поселок советской молочной фермы, специализирующейся на производстве молока и мяса, и работал Молетайский маслозавод.
2008 г. утвержден нынешний герб Гедрайчяй.
Административно-территориальная подчиненность
Центр Великого княжества Литовского Гедрайчайское княжество
1861–1950 гг. Гедрайчский районный центр
1950-1995 гг. Гедрайчский районный центр
с 1995 года Гедрайчяйский дом престарелых
Вильнюсская улица в Гедрайчяй
Вид на город с запада
Архитектура
Структура плана Гедрайчяй радиальная. В центре – площадь в виде раскинувшейся улицы. Наиболее важные постройки:
Башня в стиле классицизма ул. Гедрайчяй. Варфоломеевскую церковь, построенную в 1809 году, поддерживал епископ Юозапас Арнульфас Гедрайтис. Сердце епископа его основателя вложено в стену пресвитерия. Прямоугольная церковь в зале Тринавы имеет:
ценный орган, установленный в 19 веке. в начале
9 станковых картин:
Портрет Миколаса Гедрайтиса 1632 г.,
Мария в 18 веке,
св. Антанас XVIII в. конец
св. Варфоломей в 19 веке и другие.
На кладбище есть квадратная колокольня с двумя ярусами (нижняя – каменная кладка, верхняя – деревянная).
Кладбище помещиков Граужиняй находится на кладбище.
Памятник воинам, павшим за свободу Литвы в 1920 г., около 1928 г., художник Антанас Ярошевичюс, не снесен во время оккупации СССР, около 1970 г. восстановлен.
В старом школьном здании устроен краеведческий музей, который знакомит с жизнью и деятельностью художника А. Ярошевичюса (1870–1956) и других известных людей Гедрайчяйского края.

Dalintis: