+370 659 12691 dariusnt@gmail.com

netoli ežero Meduvys, 2.59 ha Trakų raj., Senųjų Tarpupio k Nr. 329.

HX5Q+96 Senasis Tarpupis, Lietuva
  • ID: 13723
  • Paskelbta: 2021/11/15
  • Atnaujinta: 2023/09/06
  • Peržiūrų: 263

Aprašymas

Parduodamas ant kalnelio 2.59 ha sklypas Trakų raj., Senųjų Tarpupio k. 1 km iki ežero „Meduvys“ ir iki „Karvys“,
13 km iki Trakų, 25 km iki Vilniaus. Sklypo plotas: 2.59 ha. 1,80ha melioracijos.
Iš jų pievų ir natūralių ganyklų plotas: 2.59 ha. Galima keisti į namų valdą.
Sklypo paskirtis: žemės ūkio.
Sklypo kadastro numeris: 7970/0004:1541. gps: 54.558768, 24.986713 (WGS)
Sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.
Sklypo našumo balas: 40. regia: https://regia.lt/map/regia2?x=563812&y=6047346&scale=10000&identify=true&sluo_id=22
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Senasis Tarpupis – kaimas Trakų rajono savivaldybės rytinėje dalyje. Seniūnaitijos centras. Veikia Trakų vidurinės mokyklos skyrius. Šalia kaimo telkšo Meduvio ir Karvio ežerai. Pietuose prasideda Paluknio miškai. Vieškeliai į Guopstas, Senuosius Trakus, Naująjį Tarpupį. Meduvio ežero pakrantėje ir jo salose aptikta Senojo Tarpupio senovinė gyvenvietėMeduvys arba Tarpupio ežeras – ežeras pietryčių Lietuvoje, Trakų rajono rytuose, 10 km į pietryčius nuo Trakų, 5,5 km į šiaurę nuo Paluknio. Ilgis šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi 1,8 km, plotis iki 0,37 km. Altitudė 139,6 m. Didžiausias gylis siekia 10 m, giliausios vietos yra ežero galuose. Susidaręs rinoje. Ežero galai ir šiaurės vakarinis krantas žemi, pietrytinis aukštas, apaugęs mišku (Ropėjos miškas). Pakrantėse daugiausia plyti pievos ir dirbami laukai. Ežero centrinėje dalyje yra 3 miškingos salos (0,53 ha, 0,37 ha ir 0,23 ha). Įteka Medrynia ir dar 2 upeliai, vakaruose išteka Luknos intakas L-1 (Merkio baseinas)[1] Prie Meduvio ežero įsikūrę Senojo Tarpupio ir Plaknos kaimai. Veikia 2 kaimo turizmo sodybos. Šiaurine pakrante eina kelias Nr.4713 (Senieji TrakaiSenasis TarpupisGuopstos). Karvys – ežeras Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, 5 km į rytus nuo Maišiagalos. Plotas 60,7 ha. Ilgis iš šiaurės į pietryčius 2,68 km, didžiausias plotis 0,32 km. Paviršiaus altitudė 153,3 m, didžiausias gylis 24,9 m, vidutinis gylis 10,9 m. Ežeras rininės kilmės. Baseino plotas 12,1 km². Kranto linijos ilgis 5,9 km. Krantai aukšti, statūs, apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu, rytinis krantas miškingas. Aplinkui plyti pievos, dirbami laukai. Įteka K-1 ir dar 4 upeliai, išteka Karvelė (Dūkštos intakas), ežeras priklauso Neries baseinui. Ežero pratakumas 54 %. Atabradas siauras, smėlingas. Prie ežero įsikūrę Karvio, Paežerių, Eiliokiškių ir Užukarviškių kaimai. Veikia 2 kaimo turizmo sodybos ir poilsiavietė. Pietine pakrante eina kelias 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė .

A plot of 2.59 ha on a hill is for sale, Trakai district, Senyų Tarpupio village. 1 km to the lake „Meduvys“ and to „Karvys“,
13 km to Trakai, 25 km to Vilnius. Plot area: 2.59 ha. 1.80 ha of land reclamation.
Of them, the area of meadows and natural pastures: 2.59 ha. Can be changed to home ownership.
Plot purpose: agricultural.
Land cadastral number: 7970/0004:1541. gps: 54.558768, 24.986713 (WGS)
The plot is formed by preliminary measurements.
Plot performance score: 40. regia: https://regia.lt/map/regia2?x=563812&y=6047346&scale=10000&identify=true&sluo_id=22
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Senasis Tarpupis is a village in the eastern part of Trakai district municipality. Elderly Center. The department of Trakai secondary school is functioning. Lakes Meduvis and Karvis are located near the village. In the south, the Palukni forests begin. Visits to Guopstas, Senoi Trakis, Naujai Tarupupis. The ancient settlement of Senoj Tarpupis was discovered on the coast of Lake Meduvius and its islands. Meduvys or Tarpupis lake is a lake in southeastern Lithuania, in the east of Trakai district, 10 km southeast of Trakai, 5.5 km north of Palukni. It is 1.8 km long in a north-east – south-west direction, and up to 0.37 km wide. Altitude 139.6 m. The maximum depth is 10 m, the deepest places are at the ends of the lake. Formed in the rhine. The ends of the lake and the north-west shore are low, the south-east is high, covered with forest (Ropeja Forest). The coasts are mainly covered with meadows and cultivated fields. In the central part of the lake there are 3 wooded islands (0.53 ha, 0.37 ha and 0.23 ha). The Medrynia and 2 other streams flow in, the Lukna tributary L-1 (Merkios Basin) flows in the west The villages of Senoj Tarpupis and Plakna are located by Lake Meduvis. There are 2 rural tourism homesteads. Road No. 4713 runs along the northern coast (Senieji Trakai – Senasis Tarpupis – Guopstos). Karvys is a lake in the territory of Vilnius district municipality, 5 km east of Maišiagala. The area is 60.7 ha. Length from north to southeast 2.68 km, maximum width 0.32 km. Surface altitude 153.3 m, maximum depth 24.9 m, average depth 10.9 m. The lake is of Russian origin. The area of the pool is 12.1 km². The length of the coastline is 5.9 km. The banks are high, steep, covered with a narrow stretch of trees and bushes, the eastern bank is wooded. Meadows spread around, cultivated fields. K-1 and 4 other streams flow in, Karvelė (a tributary of Dūkšta) flows out, the lake belongs to the Neris basin. The permeability of the lake is 54%. Atabrad is narrow, sandy. The villages of Karvi, Paežeriai, Eiliokiskii and Užukarviskii are located by the lake. There are 2 rural tourism homesteads and a recreation area. Road 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė runs along the southern coast.

Продается участок 2,59 га на холме, Тракайский р-н, село Сеню Тарпупио. 1 км до озера «Медувис» и до «Карвис»,
13 км до Тракая, 25 км до Вильнюса. Площадь участка: 2,59 га. 1,80 га мелиорации земель.
Из них площадь лугов и естественных пастбищ: 2,59 га. Возможен обмен на домовладение.
Назначение участка: сельскохозяйственное.
Кадастровый номер земли: 7970/0004:1541. GPS: 54.558768, 24.986713 (WGS)
Участок формируется по предварительным измерениям.
Оценка производительности сюжета: 40. regia: https://regia.lt/map/regia2?x=563812&y=6047346&scale=10000&identify=true&sluo_id=22
www.laineva.lt, тел. 865912691

Сенасис Тарпупис – село в восточной части Тракайского районного самоуправления. Центр пожилых людей. Функционирует отделение Тракайской средней школы. Озера Медувис и Карвис находятся недалеко от села. На юге начинаются леса Палукни. Посещение Гуопстаса, Сеной Тракис, Науяй Тарупупис. На побережье озера Медувий и его островов было обнаружено древнее поселение Сеной Тарпупис. Медувис или озеро Тарпупис — озеро на юго-востоке Литвы, на востоке Тракайского района, в 10 км к юго-востоку от Тракай, в 5,5 км к северу от Палукни. Его длина в направлении северо-восток-юго-запад составляет 1,8 км, а ширина до 0,37 км. Высота 139,6 м. Максимальная глубина 10 м, самые глубокие места находятся в оконечностях озера. Образовался на Рейне. Окончания озера и северо-западный берег низкие, юго-восточный высокий, поросший лесом (Ропейский лес). Берега в основном покрыты лугами и возделываемыми полями. В центральной части озера расположены 3 лесистых острова (0,53 га, 0,37 га и 0,23 га). Впадает Медрыня и 2 других ручья, на западе течет приток Лукна Л-1 (бассейн Меркиос). Деревни Сеной Тарпупис и Плакна расположены на берегу озера Медувис. Имеются 2 усадьбы сельского туризма. Дорога № 4713 проходит вдоль северного побережья (Сенеджи Тракай – Сенасис Тарпупис – Гуопстос). Карвис — озеро на территории самоуправления Вильнюсского района, в 5 км к востоку от Майшягалы. Площадь 60,7 га. Длина с севера на юго-восток 2,68 км, наибольшая ширина 0,32 км. Высота поверхности 153,3 м, максимальная глубина 24,9 м, средняя глубина 10,9 м. Озеро российского происхождения. Площадь бассейна составляет 12,1 км². Длина береговой линии 5,9 км. Берега высокие, крутые, покрыты узкой полосой деревьев и кустарников, восточный берег покрыт лесом. Вокруг раскинулись луга, возделанные поля. Впадает К-1 и еще 4 ручья, вытекает Карвеле (приток Дукшты), озеро относится к бассейну Нерис. Водопроницаемость озера составляет 54%. Атабрад узкий, песчаный. На берегу озера расположены села Карви, Паежеряй, Эйлиокский и Ужукарвисский. Имеются 2 усадьбы сельского туризма и зона отдыха. Дорога 108 Вевис–Майшягала–Неменчине проходит вдоль южного побережья.

Dalintis:

Video

Šioje svetainėje naudojami slapukai siekiant pagerinti jos funkcionalumą ir naršymo kokybę. Jei sutinkate su slapukų rinkimu paspauskite Sutinku.
Cookies settings
Sutinku
Slapukų politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Slapukų politika

1. Įvadas

Mūsų svetainė (toliau: “svetainė”) naudoja slapukus ir kitas susijusias technologijas (patogumui visos technologijos vadinamos “slapukais”). Slapukus taip pat talpina trečiosios šalys, su kuriomis mes įtraukėme. Žemiau esančiame dokumente informuojame apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje.

2. Kas yra slapukai?

Slapukas yra mažas paprastas failas, kuris siunčiamas kartu su šios svetainės puslapiais ir išsaugomas jūsų naršyklės jūsų kompiuterio ar kito įrenginio standžiajame diske. Jame saugoma informacija gali būti grąžinta į mūsų arba atitinkamų trečiųjų šalių serverius vėlesnio apsilankymo metu.

3. Kas yra skriptai?

Scenarijus yra programos kodo dalis, kuri naudojama tam, kad mūsų svetainė veiktų tinkamai ir interaktyviai. Šis kodas vykdomas mūsų serveryje arba jūsų įrenginyje.

4. Kas yra žiniatinklio švyturys?

Žiniatinklio švyturys (arba pikselių žyma) yra maža, nematoma teksto arba vaizdo dalis svetainėje, naudojama srautui svetainėje stebėti. Tam naudojant žiniatinklio švyturius saugomi įvairūs duomenys apie jus.

5. Slapukai

5.1 Techniniai arba funkciniai slapukai

Kai kurie slapukai užtikrina, kad tam tikros svetainės dalys veiktų tinkamai ir kad jūsų naudotojo nuostatos liktų žinomos. Įdėdami funkcinius slapukus palengviname apsilankymą mūsų svetainėje. Tokiu būdu Jums nereikės pakartotinai įvesti tos pačios informacijos lankantis mūsų svetainėje ir, pavyzdžiui, prekės lieka Jūsų pirkinių krepšelyje tol, kol nesumokėsite. Šiuos slapukus galime patalpinti be jūsų sutikimo.

5.2 Rinkodaros / stebėjimo slapukai

Rinkodaros/stebėjimo slapukai yra slapukai arba bet kuri kita vietinės saugyklos forma, naudojama kuriant vartotojų profilius, kad būtų rodoma reklama arba sekti vartotoją šioje svetainėje arba keliose svetainėse panašiais rinkodaros tikslais.

5.3 Socialinė žiniasklaida

Į savo svetainę įtraukėme turinį, skirtą tinklalapiams reklamuoti (pvz., „patinka“, „prisegti“) arba bendrinti (pvz., „twitter“) socialiniuose tinkluose. Šis turinys yra įterptas iš trečiųjų šalių gauto kodo ir talpina slapukus. Šiame turinyje gali būti saugoma ir apdorota tam tikra informacija, skirta suasmenintam reklamavimui. Perskaitykite šių socialinių tinklų privatumo pareiškimą (kuris gali reguliariai keistis), kad sužinotumėte, ką jie daro su jūsų (asmens) duomenimis, kuriuos jie apdoroja naudodami šiuos slapukus. Gauti duomenys yra kiek įmanoma anonimiški.

8. Slapukų įjungimas / išjungimas ir ištrynimas

Galite naudoti savo interneto naršyklę automatiškai arba rankiniu būdu ištrinti slapukus. Taip pat galite nurodyti, kad tam tikri slapukai negali būti talpinami. Kita galimybė – pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad kiekvieną kartą įdėjus slapuką gautumėte pranešimą. Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite naršyklės žinyno skiltyje pateiktose instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė gali tinkamai neveikti, jei išjungti visi slapukai. Jei ištrinsite slapukus iš savo naršyklės, jie bus vėl patalpinti po jūsų sutikimo, kai vėl apsilankysite mūsų svetainėse.

9. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
  • Jūs turite teisę žinoti, kodėl jūsų asmens duomenys reikalingi, kas su jais atsitiks ir kiek laiko jie bus saugomi.
  • Teisė susipažinti su: Jūs turite teisę susipažinti su mums žinomais savo asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę bet kada papildyti, taisyti, ištrinti arba užblokuoti savo asmens duomenis.
  • Jei duodate mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, turite teisę atšaukti šį sutikimą ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
  • Teisė perduoti savo duomenis: Jūs turite teisę prašyti visų savo asmens duomenų iš duomenų valdytojo ir perduoti juos visus kitam duomenų valdytojui.
  • Teisė nesutikti: galite nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys. Mes to laikomės, nebent yra pagrįstų priežasčių juos tvarkyti.
Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Kontaktinius duomenis rasite šios slapukų politikos apačioje. Jei turite skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis, norėtume išgirsti jūsų nuomonę, tačiau jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Duomenų apsaugos institucijai).

10. Kontaktiniai duomenys

Jei turite klausimų ir (arba) komentarų apie mūsų slapukų politiką ir šį pareiškimą, susisiekite su mumis šiais kontaktiniais duomenimis: El. paštas: dariusnt@gmail.com Telefono numeris: +370 659 12691
Save settings
Cookies settings