+370 659 12691

Namas Utenos raj., Leliūnų mstl. Nr. 517

Leliūnai 28361, Lietuva
 • Paskelbta: 2022/09/26
 • Atnaujinta: 2022/10/22
 • Peržiūrų: 252
 • Kategorija: Namai pardavimui
 • Savivaldybė: Utenos r. sav.
 • Plotas: 77 m²
 • Įrengimas : Neįrengtas
 • Objekto tipas: Namai
 • Sklypo plotas: 59 a
 • Namo tipas: Gyvenamasis namas
 • Pastato tipas: Rąstinis
 • Šildymas: Kietu kuru
 • Ypatumai: Ūkiniai pastatai , Elektra

Aprašymas

Parduodamas namas Utenos raj., Leliūnų mstl.
Adresas: Utenos raj., Leliūnų mstl., Kauno g. 2
Namo plotas: 77 m2
Sklypo plotas: 59 arai
Privalumai: elektra, ūkiniai pastatai.
Namą reikia kapitaliai remontuoti, buvo įvažiavęs sunkvežimis.
Atstūmai:
– 640 metrų iki upės ,,Asiūklė“
– 2.74 km iki ežero ,,Smulkis“
– 750 metrų iki Bevardžio ežero
– 6.30 km iki Rubikių ežero
– 18 km iki Anykščių miestelio
– 46 km iki Kupiškio miestelio
– 69 km iki Panevėžio miesto
– 51 km iki Subačiaus miestelio
– 88 km iki Pasvalio miestelio
– 12 km iki Utenos miesto
– 44 km iki Ukmergės miesto
Leliūnai – miestelis Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis , 13 km į pietvakarius nuo Utenos. Seniūnijos, parapijos ir seniūnaitijos centras.
Stovi Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia (pastatyta 1905 m.), yra Leliūnų pagrindinė mokykla, biblioteka (įkurta 1945 m.), paštas, tautodailininko Vytauto Valiušio keramikos muziejus, Leliūnų dvaro rūmai. Pro miestelį teka Asiūklė. Yra mitologijos paminklas – Leliūnų akmuo su dubeniu. Miestelį supa Leliūnų kaimas. Į vakarus nuo miestelio telkšo Leliūnų tvenkinys.
Nuo XVII a. pradžioje minimas Leliūnų dvaras ir kaimas. Pirmoji Leliūnų bažnyčia pastatyta 1698 m. Miestelis pradėjo augti, kai pro Leliūnus buvo nutiestas plentas Kaunas–Zarasai. 1853 m. minima parapinė mokykla, o 1788 m. buvo pastatyta antroji – Šv. Juozapo parapijinė bažnyčia. 1863 m. miestelio apylinkėse kovėsi K. Lukošiūno sukilėlių būrys. Vietos gyventojai prisidėjo prie lietuviškų knygų platinimo spaudos draudimo laikais, dalyvavo 1905 m. revoliucijos įvykiuose. XX a. tarpukariu miestelyje veikė urėdija. 1941 m. apie 50 Leliūnų žydų nužudyta prie Utenos. 1941–1944 m. naciai miestelio mokykloje įsteigė karo belaisvių stovyklą. Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais leliūniškiai rėmė Lietuvos partizanus ir patys aktyviai dalyvavo pasipriešinimo kovose. 1949 m. lapkričio mėn. Leliūnų valsčiuje buvo įrengtas Vytauto apygardos Liūto partizanų rinktinės partizanų štabo bunkeris, 1950 m. aptiktas saugumo darbuotojų. Sovietmečiu buvo kolūkio centrinė gyvenvietė. 1945 m. įkurta biblioteka, kultūros namai, senelių globos namai, medicinos punktas.
XX a. 8-ajame dešimtmetyje prijungtas Leliūnų kaimas, vėliau vėl atskirtas nuo miestelio. 1998 m. ant parapijos namų sienos atidengta lenta nužudytų partizanų atminimui. 2004 m. patvirtintas Leliūnų herbas.
Liaudies etimologija byloja, kad miestelio pavadinimas kilęs nuo žodžio „liūnas“ – esą tame liūne nuskendusi prancūziškai kalbėjusi dvaro ponia (prancūzų kalboje prieš vyriškosios giminės daiktavardžius pridedamas artikelis le, t. y. gavosi le liūnas).
https://regia.lt/map/utenos_r?x=588444&y=6149666&scale=2000&identify=true&sluo_ids=22
https://goo.gl/maps/n2L5AfuWns4i2vgv9
www.laineva.lt, Tel. 865912691

House for sale, Utena district, Leliūnai street.
Address: Utena district, Leliūņu mstl., Kauno str. 2
House area: 77 m2
Plot area: 59 acres
Advantages: electricity, outbuildings.
The house needs major repairs, a truck had entered it.
Distances:
– 640 meters to the river „Asiūklė“
– 2.74 km to the lake „Smulkis“
– 750 meters to Nameless Lake
– 6.30 km to Rubikii Lake
– 18 km to the town of Anykščiai
– 46 km to the town of Kupiškis
– 69 km to the city of Panevėžys
– 51 km to the town of Subačius
– 88 km to the town of Pasvalis
– 12 km to the city of Utena
– 44 km to the city of Ukmergė
Leliūnai is a town in the municipality of Utena district, on the A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis road, 13 km southwest of Utena. Eldership, parish and eldership center.
St. Leliūnai is standing. Joseph’s church (built in 1905), there is the Leliūnai primary school, the library (founded in 1945), the post office, the ceramic museum of folk artist Vytautas Valiūšis, the palace of the Leliūnai manor. Asiūklė flows through the town. There is a mythological monument – the Leliūnai stone with a bowl. The town is surrounded by the village of Leliūnai. To the west of the town lies Leliūnai pond.
From the 17th century Leliūnai manor and village are mentioned at the beginning. The first Leliūnai church was built in 1698. The town began to grow when the Kaunas-Zarasai highway was built through Leliūnis. in 1853 a parish school is mentioned, and in 1788 the second was built – St. Joseph’s parish church. in 1863 the rebel group of K. Lukošiūnas fought in the vicinity of the town. Local residents contributed to the distribution of Lithuanian books during the press ban, participated in the 1905 in the events of the revolution. 20th century in the interwar period, the municipal office operated in the town. in 1941 about 50 Leliūnai Jews were killed near Utena. 1941-1944 the Nazis set up a prisoner of war camp in the town’s school. During the first years of the Soviet occupation, the people of Leliūniški supported the Lithuanian partisans and actively participated in the resistance struggles themselves. in 1949 in November The bunker of the partisan headquarters of the Liūta partisans of the Vytautas district was installed in the village of Leliūnai, in 1950. detected by security personnel. During the Soviet era, it was the central settlement of the collective farm. in 1945 a library, a cultural center, a care home for the elderly, and a medical center were established.
20th century In the 1980s, the village of Leliūnai was annexed, later it was again separated from the town. in 1998 On the wall of the parish house, a plaque was unveiled in memory of the killed partisans. in 2004 approved coat of arms of Leliūnai.
Folk etymology says that the town’s name comes from the word „swamp“ – a French-speaking lady of the manor is said to have drowned in that swamp (in French, the article le is added before masculine nouns, i.e. we got le Łūnas).
https://regia.lt/map/utenos_r?x=588444&y=6149666&scale=2000&identify=true&sluo_ids=22
https://goo.gl/maps/n2L5AfuWns4i2vgv9
www.laineva.lt, Tel. 865912691

Продажа дома, Утенский район, улица Лелюнай.
Адрес: Утянский р-н, мст. Лелюню, ул. Кауно. 2
Площадь дома: 77 м2
Площадь участка: 59 соток
Преимущества: электричество, хозяйственные постройки.
Дом требует капитального ремонта, в него въехал грузовик.
Расстояния:
– 640 метров до реки „Асюкле“
– 2,74 км до озера «Смулкис»
– 750 метров до Безымянного озера
– 6,30 км до Рубицкого озера
– 18 км до города Аникщяй
– 46 км до города Купишкис
– 69 км до города Паневежис
– 51 км до города Субачюс
– 88 км до города Пасвалис
– 12 км до города Утена
– 44 км до города Укмерге
Лелюнай – город в Утянском районе, на трассе A6 Каунас–Зарасай–Даугпилис, в 13 км к юго-западу от Утены. Староста, приход и староста центр.
Святой Лелюнай стоит. Иосифа (построена в 1905 г.), здесь находится Лелюнайская начальная школа, библиотека (основана в 1945 г.), почта, музей керамики народного художника Витаутаса Валюшиса, дворец Лелюнайской усадьбы. Асюкле протекает через город. Есть мифологический памятник – Лелюнайский камень с чашей. Город окружен деревней Лелюнай. К западу от города находится пруд Лелюнай.
С 17 века В начале упоминаются усадьба и деревня Лелюнай. Первая Лелюнайская церковь была построена в 1698 году. Город начал расти, когда через Лелюнис было проложено шоссе Каунас-Зарасай. в 1853 г. упоминается церковно-приходская школа, а в 1788 г. построен второй – св. Приходская церковь Иосифа. в 1863 г. в окрестностях города воевала повстанческая группа К. Лукошюнаса. Местные жители способствовали распространению литовских книг во время запрета печати, участвовали в акции 1905 г. в событиях революции. 20 век в межвоенный период в городе действовала городская контора. в 1941 году около 50 лелюнайских евреев были убиты недалеко от Утены. 1941-1944 гг. нацисты устроили лагерь для военнопленных в городской школе. В первые годы советской оккупации жители Лелюнишек поддерживали литовских партизан и сами активно участвовали в борьбе сопротивления. в 1949 году в ноябре Бункер партизанского штаба литовских партизан Витовтского района был установлен в селе Лелюнай в 1950 году. обнаружен сотрудниками службы безопасности. В советское время это был центральный поселок колхоза. в 1945 году были созданы библиотека, культурный центр, дом престарелых и медицинский центр.
20 век В 1980-х годах деревня Лелюнай была присоединена, позже вновь отделена от города. в 1998 году На стене приходского дома открыта мемориальная доска в память о погибших партизанах. в 2004 году утвержденный герб Лелюнай.
Народная этимология говорит, что название города происходит от слова «болото» – говорят, что в этом болоте утонула франкоязычная хозяйка поместья (во французском языке перед существительными мужского рода добавляется артикль le, т.е. мы получили le Łūnas) .
https://regia.lt/map/utenos_r?x=588444&y=6149666&scale=2000&identify=true&sluo_ids=22
https://goo.gl/maps/n2L5AfuWns4i2vgv9
www.laineva.lt, тел. 865912691

Dalintis:

Video