+370 659 12691

Dvaras 1621 metų Molėtų rajone prie Virintos upės. Nr. 374

2820 50, Klabiniai 33310, Lietuva
 • Paskelbta: 2022/01/21
 • Atnaujinta: 2022/09/08
 • Peržiūrų: 382
 • Kategorija: Namai pardavimui
 • Savivaldybė: Molėtų r. sav.
 • Plotas: 4000 m²
 • Įrengimas : Kita
 • Objekto tipas: Namai , Sklypai , Patalpos
 • Paskirtis: Kita
 • Sklypo plotas: 2100 a
 • Tipas: Vieta automobiliui
 • Namo tipas: Kita (projektas, kt.)
 • Pastato tipas: Mūrinis
 • Šildymas: Kita
 • Vandentiekis: Nėra

Aprašymas

Parduodamas dvaras Molėtuose su 21 ha.
5  mūriniai pastatai, Paveldas.
Yra 26 arų tvenkinys ir 140 metrų ,,Virintos“ upės pakrantės, puiki vieta maudytis prie seno malūno užtvankos;.
Dvarui reikia renovacijos. Yra galimybė gauti europinių lėšų renovacijai.
Aukštų skaičius: 2. Yra rūsiai.
https://youtu.be/EuBU7dG2AV4
www.laineva.lt, Tel. 865912691
Po Karolio Stanislovo II Radvilos mirties 1790 m. veikė Radvilų skolų komisija, kuri parceliavo giminės turtus, kad būtų atsiskaityta su kreditoriais. Taip Klabinių dvaras atiteko Riomeriams, greičiausiai Trakų pakamariui ir vėliavininkui Steponui Dominykui Riomeriui (1721-1793), kuris gana greit mirė ir dvaras liko nepilnamečiam jo sūnui Mykolui Juozapui Riomeriui (1778-1853). Apie tai žinome iš 1795 m kovo 23 d. surašyto dokumento, kuriame karūnos šambelionas Dominykas Chreptovičius teisinosi Rusijos imperijos valdžiai, kad nedalyvavo 1794 m. sukilime, taip pat minėjo, kad rūpinosi nepilnamečiais Riomeriais, Kuriems priklausė Klabinių ir Kriaunų-Bagdoniškio dvarai (Rokiškio raj.), kol šie galės perimti dvarus. Dvarai tuo metu buvo išnuomoti, Dominykas Chreptovičius siekė Klabinių dvaro nuomos pratęsimo, neaišku tik kas jį nuomavosi).

Manor for sale in Molėtai with 21 ha.
5 brick buildings, Heritage.
There is a 26-acre pond and 140 meters of the bank of the river Virinta, a great place to swim at the dam of the old mill;
The manor needs renovation. There is an opportunity to receive European funds for renovation.
Number of floors: 2. There are cellars.
https://youtu.be/EuBU7dG2AV4
www.laineva.lt, Tel. 865912691
After the death of Charles Stanislaus II Radvila in 1790. there was a Radvila Debt Commission that parceled out the relatives ’property to settle with creditors. Thus the manor of Klabiniai passed to the Riomers, most likely to the Trakai Chamber and the flagship Steponas Dominikas Riomeris (1721-1793), who died rather quickly and the manor remained to his minor son Mykolas Juozapas Riomeris (1778-1853). We know this from March 23, 1795. A document written in 1794, in which the crown chambelon Dominyk Chreptovich justified the Russian Empire’s failure to participate in the 1794 in the uprising, also mentioned that they took care of the minor Riomers, who owned the manors of Klabiniai and Kriaunai-Bagdoniškis (Rokiškis district), until they could take over the manors. The manors were rented at that time, Dominykas Chreptovičius sought an extension of the lease of the Klabiniai manor, it is not clear who rented it).

Продается имение в Молетай площадью 21 га.
5 кирпичных домов, Наследие.
Есть пруд площадью 26 акров и 140 метров берега реки Виринта, отличное место для купания у плотины старой мельницы;
Усадьба нуждается в ремонте. Есть возможность получить европейские средства на ремонт.
Этажность: 2. Есть подвалы.
https://youtu.be/EuBU7dG2AV4
www.laineva.lt, тел. 865912691
После смерти Карла Станислава II Радвилы в 1790 г. существовала долговая комиссия Радвилы, которая распределяла имущество родственников для расчетов с кредиторами. Таким образом, имение Клабиняй принадлежало Риомерам, скорее всего, Тракайской палате и флагману Стпонасу Доминикасу Риомерису (1721-1793), который довольно быстро умер, и имение осталось его несовершеннолетнему сыну Миколасу Юозапасу Риомерису (1778-1853). Мы знаем это от 23 марта 1795 года. Документ, написанный в 1794 г., в котором коронный шамбелон Доминик Хрептович обосновывал неучастие Российской империи в войне 1794 г. в восстании также упомянули, что они заботились о несовершеннолетних риомерах, которым принадлежали мызы Клабиняй и Кряунай-Багдонишкис (Рокишкский район), пока они не смогли завладеть имениями. Усадьбы в то время сдавались в аренду, Доминикас Хрептовичюс добивался продления договора аренды усадьбы Клабиняй, неясно, кто ее арендовал).

Dalintis:

Video