For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
 • Nekilnojamo turto skelbimai Jums!
 • Skambinkite: +370 659 12691
Sodybos Kita graži vieta

Prie Druskininkų miške sodyba

€19,999 (Derinama)


 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
 • Prie Druskininkų miške sodyba
Aprašas
Kaina : €19,999 (Derinama)
Tipas : Parduodama
Paskelbta : 2020 17 rugsėjo
Adresas : Trasninkas

Varėnos raj., Trasninko kaimas, parduodamas 34 arų iš 2 sklypų:

1. 14,4 aro su gyvenamu namu (prastas stovis). 59 kvm ir 3 ūkiniai, 1 ūkinis 9 kvm, antras 43 kvm ir trečias ūkinis 33 kvm.

Lauko tualetas. Prie pat miško.

Žemės sklypo naudojimo būdas: kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti)

Nacionalinis ir regioninis parkas, kraštovaizdžio draustinis.

2 sklypas: 19,9 aro, Žemės sklypo naudojimo būdas: kita (individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti)

Nacionalinis ir regioninis parkas, kraštovaizdžio draustinis.

Preliminarūs planai.

Atstumas iki Merkinės upės: 400 m. Prie pat sodybos yra miškas,

Adresas: Varėnos r. sav., Merkinės sen., Trasninko k. 9,

https://www.regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=176-482-415&lang=0

pagal maps.google.com: https://goo.gl/maps/Sw1QP9bZsBNNLXra9

24 km iki Druskininkū, 8 km iki Merkinės miesto. 7km iki Merkinės piramidės.

video: https://youtu.be/FESEy4eTiHQ

Trasninkas (dzūk. Trasnykas) – kaimas Varėnos rajono vakarinėje dalyje, 5011 Jablanavas–Puvočiai–Marcinkonys . Kaimas yra Dainavos girioje, kairiajame Merkio krante, rytuose į jį įteka Skroblus. Kaime auga dvi drevėtos pušys (dravės). Išlikusi tradicinė dzūkiška architektūra.

Iš kitų parko kaimų išsiskiria paminklinėmis, etnografinėmis, kraštovaizdinėmis ir rekreacinėmis vertybėmis. Trasninkas turi ypač savitą vienpusio valakinio kaimo gatvinės gyvenvietės planinę – erdvinę struktūrą.

1920 m. lenkams okupavus Vilniaus kraštą, prie Trasninko kaimo Merkio upe buvo pravesta Lietuvos – Lenkijos demarkacinė linija.

1938 03 11 apie 5 val. rytą, ties Trasninko pereinamuoju punktu Lietuvos pasienio policininko mirtinai šautuvo šūviais sužeistas į Lietuvos pusę perėjęs ir besislapstęs lenkų pasienio korpuso kareivis St. Serafimas. Lietuvos pasienio policininkui iššovus į viršų įspėjamąjį šūvį, lenkas pirmas paleido į lietuvį policininką taikomąjį šūvį bet nekliudė. Lietuvos policininkas atsakė trim šūviais ir jį mirtinai sužeidė (mirė 10 valandą). Tai buvo incidentas, sudaręs Lenkijos vyriausybei progą įteikti Lietuvai ultimatumą (kovo 17 d.) dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Vienas iš pragyvenimo šaltinių žmonėms buvo miškas. Gyventojai rinko ir pardavinėjo uogas, grybus, ir vaistažoles. Džiovintus grybus pirkliai supirkdavo brangiai, tad už juos žmonės gaudavo nemažai papildomų pajamų. Vyrai plukdė sielius, pjovė mišką.

Trasninkas priklausė 1950 m. įkurtam „Raudonojo spindulio“ kolūkiui. Kolūkio centras buvo Puvočiuose. Kolūkis ekonomiškai nepasiteisino, todėl po nepilnų dviejų metų jo žemės buvo perduotos Marcinkonių miškų ūkiui.

www.laineva.lt, tel: 8 -659 – 12 – 691

Varėna district, Trasninko village, 34 acres of 2 plots for sale:

1. 14.4 acres with a residential house (poor condition). 59 sqm and 3 farm, 1 farm 9 sqm, the second 43 sqm and the third farm 33 sqm.

Outdoor toilet. Right next to the forest.

Type of land use: other (for construction and operation of individual houses / structures)

National and regional park, landscape reserve.

Plot 2: 19.9 ares, Type of land use: other (for construction and operation of individual houses / buildings)

National and regional park, landscape reserve.

Preliminary plans.

Distance to Merkinė river: 400 m. There is a forest right next to the homestead,

Address: Varėnos r. sav., Merkinės sen., Trasninko k. 9,

https://www.regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=176-482-415&lang=0

by maps.google.com: https://goo.gl/maps/Sw1QP9bZsBNNLXra9

24 km to Druskininkai, 8 km to Merkinė town. 7km to the Merkinė pyramid.

video: https://youtu.be/FESEy4eTiHQ

Trasninkas (Dzūk. Trasnykas) is a village in the western part of Varėna district, 5011 Jablanavas – Puvočiai – Marcinkonys. The village is located in the Dainava forest, on the left bank of the Merkys River, in the east it flows into Skroblus. Two drooping pines grow in the village. The traditional Dzūkija architecture has survived.

It stands out from other villages of the park for its monumental, ethnographic, landscape and recreational values. Trasninkas has a particularly peculiar planned-spatial structure of a one-sided walled village street settlement.

1920 After the Poles occupied the Vilnius region, the Lithuanian-Polish demarcation line was built near the village of Trasninki on the Merkys River.

March 11, 1938 at about 5 p.m. In the morning, at the Trasninkas crossing point, a Polish soldier of the Polish border corps, who had crossed to the Lithuanian side and was in hiding, was fatally wounded by a shot of a Lithuanian rifle policeman. Seraphim. After the Lithuanian border policeman fired a warning shot at the top, the Polish was the first to fire an applied shot at the Lithuanian policeman, but did not obstruct it. The Lithuanian policeman responded with three shots and was fatally injured (died at 10 o’clock). This was an incident that provided an opportunity for the Polish government to issue an ultimatum to Lithuania (March 17) on the establishment of diplomatic relations. One of the livelihoods for people was the forest. Residents collected and sold berries, mushrooms, and herbs. Dried mushrooms were bought expensive by merchants, so people received a lot of extra income for them. The men carried the souls, cut down the forest.

Trasninkas belonged in 1950. established the “Red Beam” collective farm. The center of the collective farm was in Puvočiai. The collective farm did not pay off economically, so after less than two years its land was transferred to Marcinkoniai forestry.

www.laineva.lt, tel: 8 -659 – 12 – 691

Варенский район, село Траснинко, Продается 2 участка 34 сотки:

1. 14,4 соток с жилым домом (плохое состояние). 59 кв.м и 3 фермы, 1 ферма 9 кв.м, вторая 43 кв.м и третья ферма 33 кв.м.

Открытый туалет. Прямо рядом с лесом.

Тип использования земли: другое (для строительства и эксплуатации индивидуальных домов / построек)

Национальный и региональный парк, ландшафтный заповедник.

Участок 2: 19.9 соток, Тип землепользования: прочий (для строительства и эксплуатации индивидуальных домов / построек)

Национальный и региональный парк, ландшафтный заповедник.

Предварительные планы.

Расстояние до реки Меркине: 400 м. Рядом с усадьбой лес,

Адрес: Varėnos r. sav., Merkinės sen., Trasninko k. 9,

https://www.regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=176-482-415&lang=0

по maps.google.com: https://goo.gl/maps/Sw1QP9bZsBNNLXra9

24 км до Друскининкая, 8 км до города Меркине. 7 км до пирамиды Меркине.

видео: https://youtu.be/FESEy4eTiHQ

Траснинкас (Дзук. Trasnykas) – село в западной части Варенского района, 5011 Ябланавас – Пувочяй – Марцинконис. Поселок расположен в лесу Дайнава, на левом берегу реки Меркис, и Скроблус впадает в нее с востока. В селе растут две поникшие сосны. Сохранилась традиционная архитектура Дзукии.

Он выделяется среди других поселков парка своей монументальной, этнографической, ландшафтной и рекреационной ценностью. Особо своеобразной планово-пространственной структурой является односторонний деревенский уличный поселок Траснинкас.

1920 г. После того, как поляки заняли Вильнюсский край, литовско-польская демаркационная линия была построена у села Траснинки на реке Меркис.

11 марта 1938 г., около 17:00. Утром на пункте пропуска Траснинкас из огнестрельного оружия литовского пограничника был смертельно ранен перешедший на литовскую сторону и скрывавшийся польский солдат пограничного корпуса Польши. Серафима. После того, как литовский пограничник произвел предупредительный выстрел в вершину, поляк первым произвел прикладной выстрел в литовского полицейского, но не стал ему препятствовать. Литовский полицейский ответил тремя выстрелами и был смертельно ранен (скончался в 10 часов). Это был инцидент, который предоставил польскому правительству возможность предъявить Литве ультиматум (17 марта) об установлении дипломатических отношений. Одним из средств существования людей был лес. Жители собирали и продавали ягоды, грибы и зелень. Сушеные грибы покупали торговцы дорого, поэтому люди получали за них много дополнительных доходов. Мужчины унесли души, вырубили лес.

Траснинкас принадлежал в 1950 году. основал колхоз “Красный Луч”. Центр колхоза находился в Пувочяй. Колхоз не окупился экономически, поэтому менее чем через два года его земля была передана в лесхоз Марцинконяй.

www.laineva.lt, тел: 8-659-12-691

Visada rasite geriausius pasiūlymus www.laineva.ltVideo
Adresas
Top