For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
 • Nekilnojamo turto skelbimai Jums!
 • Skambinkite: +370 659 12691
Namai

PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS

€1,500,000 (Derinama)


 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
 • PARDUODAMAS LELIJŲ (PLINKŠIŲ K.) DVARAS
Aprašas
Kaina : €1,500,000 (Derinama)
Tipas : Parduodama
Paskelbta : 2020 25 birželio
Adresas : Mažeikių r. sav., Plinkšės, Bažnyčios g.

Plinkšių dvaras prie ežero

Dvaro rūmai pastatyti 1939 m.

Vieta Plinkšės Įkurtas XIX a.

Rūmų stilius Klasicizmas

Bajorų giminės Gruževskiai Pliateriai

Plinkšių dvaras – dvaras Plinkšių kaime, Mažeikių rajone.

Plinkšių (Lelijų dvaras), adresas Dvaro g. 8, Plinkšių k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r., LT-89356. 

– centriniai rūmai (unikalus Nr. 6187-8000-2010, bendras plotas 1725,38 kv.m.);

– ledainė (unikalus Nr. 6194-0012-2019, bendras plotas 29,05 kv.m.);

– sandėlis (unikalus Nr. 6189-0005-8011, bendras plotas 213,42 kv.m.);

– pirtis (unikalus Nr. 6194-0012-3016, bendras plotas 211,87 kv.m.);

– gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6189-0006-0019, bendras plotas 392,80 kv.m.);

– gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6189-0006-1016, bendras plotas 301,88 kv.m.);

– ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6192-0015-9014, bendras plotas 78,33 kv.m.);

– sandėlis (unikalus Nr. 6189-0005-9018, bendras plotas 132,03 kv.m.);

– arklidė (unikalus Nr. 6190-0018-5018, bendras plotas 416,85 kv.m.),

Istorija

XVIII a. pradžioje Plinkšės jau vadinamos palivarku. Inventoriuose fiksuota nauja troba, naujas svirnas, naujai perstatyta arklidė, perstatytas tvartas, geras kluonas, sena, bet gera „odryna“.

1717 m. Plinkšes kartu su Kuršėnais valdė Žemaitijos kunigaikštystės stalininkas Jokūbas Gruževskis. 

1720 m. pjauti sienojai trobos, kluono, svirno, tvarto statybai, minimi kokliai. 

1721 m. minina kepyklos statyba. 

1751 m. dokumentuose Plinkšės jau vadinamos dvaru. 

XIX a. viduryje dvarą įsigijo (pasakojama, kad išlošė kortomis) Pliateriams. 

Dvaro sodyboje, šalia ežero, išlikęs grafo Konstantino-Broel Pliaterio (g. 1847 m. Šateikiuose, m. 1899 m. Plinkšėse) kapas (antkapio autorius A.Volz). Manoma, kad po vedybų (apie 1870–1880 m.) jis Plinkšėse ėmė statyti savo rezidenciją. Spėjama, kad darbams vadovavo vokietis Rozenbankas iš Liepojos. 

Dvarą paveldėjo vyresnioji dukra Olga Pliaterytė, ištekėjusi už Lenkijoje gyvenusio Iljinskio-Kašausko. 

Iki 1914 m. rūmuose buvo 30 įvairios formos ir dydžio patalpų. Reprezentacinės salės ir gyvenamieji kambariai – pirmajame aukšte, o svečių – antrajame. 

Po I-ojo pasaulinio karo (nuo 1918 m.) dvarą valdė įgaliotinis D`Ersevilis. Kai O.Kašauskienė mirė, jis tapo ir jos dukters Marijos globėju. 

1934 m. dvaro centrą nupirko Žemės ūkio ministerija ir čia įsteigė žemės ūkio mokyklą (vėliau reorganizuota į technikumą, 

Tel. 865912691

Plinkšiai manor

The manor house was built around 1939.

Location Plinkšės

Founded in the 19th century.

Palace style Classicism

Gruževskis of the noble family

Platters

Condition of buildings Abandoned

Plinkšiai manor – a manor in Plinkšiai village, Mažeikiai district.

Plinkšių (Lelijų dvaras), address Dvaro str. 8, Plinkšių village, Šerkšnėnai sen., Mažeikiai district, LT-89356.

– Central Palace (unique No. 6187-8000-2010, total area 1725.38 sq.m.);

– Ice cream parlor (unique No. 6194-0012-2019, total area 29.05 sq.m.);

– warehouse (unique No. 6189-0005-8011, total area 213.42 sq.m.);

– sauna (unique No. 6194-0012-3016, total area 211.87 sq.m.);

– residential house (unique No. 6189-0006-0019, total area 392.80 sq.m.);

– residential house (unique No. 6189-0006-1016, total area 301.88 sq.m.);

– outbuilding (unique No. 6192-0015-9014, total area 78.33 sq.m.);

– warehouse (unique No. 6189-0005-9018, total area 132.03 sq.m.);

– stable (unique No. 6190-0018-5018, total area 416.85 sq.m.),

History

XVIII c. At the beginning of the 19th century, Plinkšės was already called a palivarka. Inventories include a new farmhouse, a new barn, a newly rebuilt stable, a rebuilt barn, a good clone, an old but good “odryna”.

1717 Together with Kuršėnai, Plinkše was ruled by the carpenter of the Duchy of Samogitia Jokūbas Gruževskis.

1720 cut walls for the construction of a hut, clown, barn, barn, mentioned tiles.

1721 mines bakery construction.

1751 in the documents Plinkšės is already called a manor.

19th c. in the middle of the manor bought (it is said that he won by cards) Pliater.

The tomb of Count Konstantin-Broel Pliater (b. 1847 in Šateikiai, 1899 in Plinkšiai) (author of the tombstone A.Volz) has survived in the manor house, near the lake. It is believed that after the marriage (around 1870–1880) he began to build his residence in Plinkšiai. It is believed that the works were led by the German Rozenbank from Liepaja.

The manor was inherited by her eldest daughter Olga Pliaterytė, who married Iljinskis-Kašauskas, who lived in Poland.

Until 1914. the palace had 30 rooms of various shapes and sizes. Representation halls and living rooms on the ground floor and guest rooms on the second floor.

After World War I (since 1918), the manor was ruled by Commissioner D’Erseville. When O. Kašauskienė died, he also became the guardian of her daughter Marija.

1934 the center of the manor was bought by the Ministry of Agriculture and an agricultural school was established here (later reorganized into a technical school,

Tel. 865912691

Плинкшяйское поместье

Усадьба была построена около 1939 года.

Расположение Plinkšės

Основан в 19 веке.

Дворцовый стиль Классицизм

Гружевские из дворянской семьи

Platters

Состояние зданий Заброшенные

Плинкшяйская усадьба – усадьба в селе Плинкшяй, Мажейкский район.

Plinkšių (Lelijų dvaras), адрес ул. 8, деревня Плинкшю, Шеркшненский сен., Мажейкский район, LT-89356.

– Центральный дворец (уникальный № 6187-8000-2010, общая площадь 1725,38 кв.м.);

– кафе-мороженое (уникальный № 6194-0012-2019, общая площадь 29,05 кв.м.);

– склад (уникальный № 6189-0005-8011, общая площадь 213,42 кв.м.);

– сауна (уникальный № 6194-0012-3016, общая площадь 211,87 кв.м.);

– жилой дом (уникальный № 6189-0006-0019, общая площадь 392.80 кв.м.);

– жилой дом (уникальный № 6189-0006-1016, общая площадь 301,88 кв.м.);

– хозяйственные постройки (уникальный № 6192-0015-9014, общая площадь 78,33 кв.м.);

– склад (уникальный № 6189-0005-9018, общая площадь 132,03 кв.м.);

– конюшня (уникальный № 6190-0018-5018, общая площадь 416,85 кв.м.),

история

XVIII в. В начале 19 века Плинкшес уже называли паливаркой. Инвентаризация включает в себя новый фермерский дом, новый сарай, недавно перестроенный конюшенный, перестроенный сарай, хороший клон, старый, но хороший «одрына».

1717 Вместе с Куршенай Плинкше управлял плотник из Самогитского княжества Йокубас Гружевскис.

1720 Вырезать стены для строительства хижины, клоуна, сарая, сарая, упомянутых плиток.

1721 шахты пекарня строительство.

1751 в документах Плинкшес уже называется усадьбой.

19 век посреди поместья купил (говорят, что выиграл по карточкам) Pliater.

Могила графа Константина-Бруэля Плиатера (р. 1847 г. в Шатейкяй, 1899 г. в Плинкшяй) (автор надгробного памятника А. Вольц) сохранилась в усадебном доме недалеко от озера. Считается, что после свадьбы (около 1870–1880) он начал строить свою резиденцию в Плинкшяй. Считается, что работы вел немецкий Розенбанк из Лиепаи.

Усадьба была унаследована ее старшей дочерью Ольгой Плятирете, которая вышла замуж за Ильинскиса-Кашаускаса, который жил в Польше.

До 1914 г. во дворце было 30 комнат различных форм и размеров. Представительные залы и жилые комнаты на первом этаже и гостевые комнаты на втором этаже.

После Первой мировой войны (с 1918 г.) имением управлял комиссар д’Эрсвиль. Когда О. Кашаускене умерла, он также стал опекуном ее дочери Марии.

1934 Центр поместья был куплен Министерством сельского хозяйства, и здесь была основана сельскохозяйственная школа (позже преобразованная в техникум,

Телефон 865912691

Visada rasite geriausius pasiūlymus www.laineva.ltVideo
Adresas
Top